Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na
zveřejňování inzerce a poskytování dalších služeb provozovatele prostřednictvím
webového rozhraní www.razdvatri.cz

provozovaného podnikatelem:

Karel Hunčovský, se sídlem Markvartice 332, 407 42

IČ: 49116118

DIČ: CZ6008241987

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín

adresa pro doručování: Karel Hunčovský, Markvartice 332, 407 42

kontaktní e-mail: info@razdvatri.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované
pojmy:

- aukční nabídka je prezentace zboží, případně služby inzerenta, které jsou

předmětem internetové aukce konané na webovém rozhraní;

- ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají prémiové služby poskytované

provozovatelem;

- garážovým prodejem se rozumí fyzický prodej zboží inzerenta, který se koná na

určitém místě (v garáži, zahradě apod.);

- internetová aukce (dále jen „aukce“) je způsob prodeje, kdy prodávající
(inzerent)

prostřednictvím provozovatele vyzývá ostatní uživatele k podávání návrhů na

uzavření smlouvy, jejímž předmětem je věc nebo služba prezentovaná v příslušné

aukční nabídce, a to formou příhozů, a kupujícím se stává uživatel, který před

koncem trvání aukce učiní nejvyšší nabídku;

- inzerát je prezentace nabídky zboží nebo služeb inzerenta prostřednictvím
textu,

fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém

rozhraní za účelem běžného prodeje;

- inzerce jsou inzeráty, prezentace garážového prodeje, aukční nabídky,
případně

jiné příspěvky vkládané na webové rozhraní inzerentem za účelem nabídky zboží a

služeb či jiné propagace;

- inzerentem je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito

obchodními podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerci;

- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění

pozdějších předpisů;

- obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování

služeb;

- obsahem inzerce se rozumí
zejména veškeré materiály a informace vložené

inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele,

zejména zadáním inzerce;

- prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu inzerce na první
pozici

ve výpisu inzerce, nadlimitní vložení inzerátu a další služby, které
provozovatel

aktuálně dle webového rozhraní nabízí a které podléhají zpoplatnění;

- provozovatel webového rozhraní (dále jen „provozovatel“) je Karel Hunčovský,
se

sídlem Markvartice 332, 407 42, IČ: 49116118, DIČ: CZ6008241987, zapsaný v

živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín;

- službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí veškeré funkce

webového rozhraní, které provozovatel umožňuje inzerentovi využívat; jde

zejména o vkládání inzerce a prémiové služby;

- Smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb (zejména inzertních)
uzavřená

mezi provozovatelem a inzerentem dle těchto obchodních podmínek;

- Systémem RAZDVATŘI (nebo jen „Systémem“) se rozumí automatizovaný systém

provozovatele, tvořený softwarem a hardwarem, jehož část je přístupná pro

uživatele prostřednictvím webového rozhraní;

- třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;

- užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní,

zejména vkládání inzerátů;

- uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém
rozhraní

registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem za účelem užívání
služby

provozovatele;

- vítězem aukce je účastník aukce, který před skončením aukce učinil nejvyšší

nabídku (nejvyšší příhoz);

- vítěznou cenou se rozumí nejvyšší cena předmětu aukce (cena s nejvyšším

příhozem) v době skončení aukce;

- webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.razdvatri.cz.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
provozovatele a

inzerenta při zveřejňování inzerce, objednávce prémiových služeb nebo uzavírání

jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů
mezi

provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je
možné

sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením

obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní,
Pravidly aukcí

(z hlediska pravidel konání aukce, poskytuje-li provozovatel inzerentovi služby
v sekci

Aukční prodej) a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách
zde

neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy,

zejména občanským zákoníkem.

1.5. Je-li inzerent spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou
a využívá služeb provozovatele

mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého

povolání, je Smlouva spotřebitelskou smlouvou a na inzerenta se vztahuje
ochrana

spotřebitele dle právních předpisů.

1.6. Inzerent bere na vědomí, že odpoví-li třetí osoba na jeho inzerci
zveřejněnou na webovém

rozhraní, uzavírá následně tato třetí osoba kupní (či jinou) smlouvu přímo s
inzerentem.

Inzerent proto odpovídá za splnění veškerých povinností prodávajícího vůči
kupujícímu

(především za řádné odevzdání věci a umožnění kupujícímu nabýt vlastnické právo
k věci,

případně poskytnutí služby). Pokud inzerent nabízí zboží či služby na webovém
rozhraní

v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání,
odpovídá

zároveň za splnění povinností podnikatele vůči spotřebiteli, tj. zejména
poskytnutí

informací podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku (ať už ve svém uživatelském
účtu,

v samotné inzerci nebo jiným způsobem před uzavřením smlouvy se spotřebitelem).

1.7. Zadáním inzerce nebo zasláním objednávky prémiových služeb a dále též
potvrzením na

webovém rozhraní inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami
seznámil a

souhlasí s nimi.

2. Služby provozovatele

2.1. Provozovatel poskytuje prostřednictvím webového rozhraní služby ve třech
základních

sekcích:

2.1.1. Koupě a prodej

Inzerent na webovém rozhraní zveřejňuje jednotlivé inzeráty s nabídkou běžného

prodeje zboží či poskytnutí služeb. Zájemci o přijetí nabídky v inzerátu mohou

inzerenta kontaktovat přímo prostřednictvím webového rozhraní v souladu

s Podmínkami užití webového rozhraní.

Inzerent může bezplatně vložit na webové rozhraní celkem 100 inzerátů. Vložení

každého dalšího inzerátu po dosažení tohoto limitu je prémiovou službou.

2.1.2. Garážový prodej

Inzerent na webovém rozhraní zveřejňuje prezentaci svého garážového prodeje.

Inzerent vloží do prezentace mimo jiné nezbytné údaje místo konání garážového

prodeje včetně souřadnic, které se následně budou zobrazovat na webovém
rozhraní

v přehledové mapě.

Prezentace garážového prodeje na webovém rozhraní je bezplatná.

2.1.3. Aukční prodej

Inzerent na webovém rozhraní zveřejňuje aukční nabídky, na jejichž základě

prostřednictvím webového rozhraní uspořádá aukci. Po skončení aukce inzerent

kontaktuje vítěze aukce za účelem uzavření kupní smlouvy o předmětu aukce.

Vkládání předmětů do aukce (aukčních nabídek) je bezplatné. Po skončení aukce je

inzerent povinen zaplatit provozovateli poplatek z aukce dle těchto obchodních

podmínek. Konaní aukce se dále řídí Pravidly aukcí.

2.2. Jednotlivé služby v rámci výše uvedených sekcí, včetně
prémiových služeb, a konkrétní

podmínky jejich užívání jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.3. Využívání jednotlivých služeb ve výše uvedených sekcích je možné pouze
prostřednictvím

uživatelského účtu. Založení uživatelského účtu a ochrana osobních údajů v
souvislosti

s využíváním webového rozhraní se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.

3. Inzerce a Smlouva o poskytování služeb

3.1. Inzerci může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a
to vyplněním

webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako
povinné.

Není-li v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní uvedeno jinak, je

vkládání inzerce bezplatné.

3.2. Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové
služby.

Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Prezentace prémiových služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního

charakteru a nejedná se o návrh provozovatele na uzavření Smlouvy ve smyslu

ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.3. Služby provozovatele, včetně prémiových služeb, jsou poskytovány na
základě Smlouvy o

poskytování služeb. Smlouva je uzavřena okamžikem zveřejněním inzerce na
webovém

rozhraní. V případě prémiových služeb je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy je
uhrazena

cena prémiových služeb.

3.4. Je-li inzerent spotřebitelem, dává souhlasem s těmito obchodními
podmínkami

provozovateli výslovný souhlas s poskytnutím prémiových služeb před uplynutím
lhůty

pro odstoupení od smlouvy. Zároveň bere inzerent na vědomí, že udělením
souhlasu

pozbývá v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od

smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

4. Platební podmínky

4.1. Cenu za prémiové služby uhradí inzerent bezhotovostně prostřednictvím
platebního

systému GoPay na základě pokynů, které mu budou po objednání prémiových služeb

sděleny Systémem na webovém rozhraní (v jeho uživatelském účtu), případně
zaslány na

e-mailovou adresu.

4.2. V případě, že inzerent využije služeb provozovatele v sekci Aukce, je
povinen po

skončení aukce uhradit provozovateli poplatek z aukce ve výši 5 % z vítězné
ceny aukce.

Systém portálu radvatři.cz
sečte provize z jednotlivých aukcí a vygeneruje jednou za měsíc souhrnnou
částku. Následně systém zašle inzerentovi výzvu k platbě bankovním převodem. Po
uhrazení platby bude inzerentovi odeslán na e-mailovou adresu daňový doklad.

4.3. Právo provozovatele na poplatek z aukce vzniká v okamžiku skončení aukce a
není

dotčeno skutečností, že nedojde následně k uzavření kupní smlouvy mezi
inzerentem a

vítězem aukce nebo k zaplacení vítězné ceny.

5. Podmínky inzerce a poskytování služeb

5.1. Inzerce bude zveřejněna bez zbytečného odkladu po vyplnění webového
formuláře.

Objednané prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerce nebo

později (dle popisu služby na webovém rozhraní, její povahy nebo volby
inzerenta).

5.2. Inzerce má být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně
týkající se

informací uvedených v inzerci (zejména podmínek prezentovaného prodeje) provést

úpravu inzerce, případně její odstranění.

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci neuveřejnit nebo uveřejněnou
inzerci odstranit,

pokud inzerce:

- není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;

- může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž,
které je

způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy,

klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování

na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného

jednání;

- inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:

a) multilevel marketingem a provizními systémy nebo

b) neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem

předmětů práv duševního vlastnictví;

- obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být

považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

- obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb

provozovatele;

- nebo jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy

České republiky nebo dobré mravy.

5.4. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:

- je vlastníkem věci, která je předmětem inzerce, nebo je vlastníkem zmocněn

k tomu, aby inzerci podal;

- je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem inzerce;

- splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro

registraci a zveřejňování inzerce;

- veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné,
přesné a

správné;

- při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními

podmínkami;

- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování
služby

může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.5. Inzerent prohlašuje a
odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím,

ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud inzerent není
držitelem

příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

5.6. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.4 ukáže být nepravdivým, nebo
pokud inzerent

poruší svou povinnost podle článku 5.5, a v souvislosti s tím bude po
provozovateli

vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat
po

inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na
právní

zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré
ztráty,

náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z
důvodu

porušení práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.

5.7. Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného
zboží)

přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci s třetími
osobami

nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno

provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle
předchozí věty

má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto
vznikla,

a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

5.8. V případě Aukčního prodeje budou inzerentovi po skončení aukce Systémem
poskytnuty

kontaktní údaje vítěze aukce. Inzerent je povinen kontaktovat vítěze aukce za
účelem

uzavření smlouvy o předmětu aukce, a to do 3 pracovních dní od skončení aukce.

Inzerent není oprávněn odmítnout všechny návrhy (příhozy) v aukci, ani aukci po
jejím

zahájení zrušit a aukční nabídku odstranit (s výjimkou případu uvedeného v
článku 8.2

těchto obchodních podmínek).

6. Reklamace

6.1. Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy
(zejména

ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

6.2. Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících
důvodů:

- inzerce z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;

- prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo

nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

6.3. Reklamaci je inzerent
povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to

na kontaktní e-mail provozovatele.

6.4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode
dne, kdy mu

byla doručena.

6.5. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná
nápravu, a to

především uveřejněním správného znění inzerce. Pokud se závada týká prémiových

služeb, poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak, aby odpovídala
Smlouvě,

případně má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstoupení od
smlouvy

a vrácení peněz (je-li vada prémiové služby takového charakteru, že jde o
podstatné

porušení Smlouvy).

6.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne
inzerentovi z důvodu chybně

nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

7. Odpovědnost provozovatele

7.1. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel
neodpovídá za žádnou

přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je
důsledkem

užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému

byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato
povinnost

omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

8. Doba trvání inzerce a její ukončení

8.1. Nebude-li inzerce v souladu s těmito obchodními podmínkami některou ze
smluvních

stran odstraněna, bude na webovém rozhraní zobrazena:

- v případě inzerátu po dobu 30 dní od zveřejnění; inzerent může tuto dobu

prodloužit opakovaně vždy o dalších 30 dní, a to obnovením inzerátu

prostřednictvím webového rozhraní – tato služba není zpoplatněna;

- v případě prezentace garážového prodeje do okamžiku skončení takového
prodeje;

- v případě aukční nabídky do skončení aukce.

8.2. Inzerent je oprávněn odstranit svoji inzerci, s výjimkou aukčních nabídek,
kdykoliv

prostřednictvím svého uživatelského účtu. Inzerent není oprávněn odstranit
aukční

nabídku po zahájení aukce. Výjimku představuje situace, kdy dojde po zahájení
aukce ke

skutečnosti, která činí plnění, které je předmětem aukce, objektivně nemožným
nebo

protiprávním (např. zničení či krádež předmětu aukce). V takovém případě je
inzerent

povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat provozovatele a doložit výše
uvedenou

skutečnost.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzerci uvedenou v článku 5.3
těchto

obchodních podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškerou inzerci
při

ukončení provozování webového rozhraní.

8.4. Prémiové služby jsou poskytovány po dobu, na kterou je inzerent objednal a
uhradil. Je-li

inzerce, ke které se prémiové služby vztahují, odstraněna inzerentem (z
jakéhokoliv

důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek,
právních

předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení
žádné

části úhrady za prémiové služby.

9. Ochrana obchodního
tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1. Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny
informace, které jsou

označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent
se

zavazuje tyto informace zejména:

- uchovávat jako důvěrné;

- neposkytnout je bez
souhlasu provozovatele jiné osobě;

- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2. Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat
kopie

podkladů předaných mu provozovatelem.

9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních
podmínek má

provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci
inzerenta.

Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Je-li předmětem aukční nabídky nebo inzerátu originál uměleckého díla,
jehož autorem

není inzerent, na základě inzerce na webovém rozhraní dojde k prodeji takového
díla a

konečná kupní cena činí 1500 EUR nebo více, je inzerent povinen prostřednictvím

provozovatele odvést odměnu za opětovný prodej v souladu s ustanovením § 24
zákona

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„autorský zákon“).

Provozovatel je následně povinen tuto odměnu odvést autorovi nebo kolektivnímu

správci, jemuž bylo uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu
zahrnujícím

vybírání odměn. Výše odměny za opětovný prodej uměleckých děl je uvedena v
příloze č.

1 autorského zákona. Inzerent je povinen skutečnost, že předmětem inzerce je
originál

uměleckého díla (nebo rozmnoženina, která se považuje za originál uměleckého
díla

v souladu s § 24 autorského zákona), uvést v popisu zboží v inzerci. Na úhradu
této

odměny se přiměřeně použije článek 4.1 obchodních podmínek.

10.2. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah
založený Smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se
řídí českým

právem.

10.3. Je-li inzerent spotřebitel a vznikne-li mezi ním a provozovatelem spor ze
Smlouvy, který se

nepodaří vyřešit přímo, má inzerent právo obrátit se s tímto sporem na Českou
obchodní

inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR,

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz; www.adr.coi.cz;
elektronický

kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení

spotřebitelského sporu. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy

inzerent poprvé uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem tohoto

spotřebitelského sporu.

10.4. Pro podání stížnosti týkající se služeb provozovatele a pro vyhledání
subjektu

alternativního řešení sporů může inzerent rovněž využít on-line platformu,
která je zřízena

Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Je-li některé
ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo

nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož
smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo

nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny

a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.6. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či
doplňovat. Práva a povinnosti

stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2017.