Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.razdvatri.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje
podnikatel:
Karel Hunčovský, se sídlem Markvartice 332, 407 42
IČ: 49116118
DIČ: CZ6008241987
zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín
adresa pro doručování: Karel Hunčovský, Markvartice 332, 407 42
kontaktní e-mail: info@razdvatri.cz
(dále jen „provozovatel“ nebo „my“)

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní
využíváte našich služeb (zejména vystavujete svou inzerci, odpovídáte na inzeráty nebo se účastníte
aukce) nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a
upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Funkce webového rozhraní
1.1. Webové rozhraní slouží zejména pro zobrazování inzerce na zboží či služby subjektů
odlišných od provozovatele (dále jen jako „inzerenti“) a na konání internetových aukcí.
„Inzercí“ se rozumí jednotlivé inzeráty prezentující nabídku běžného prodeje zboží či
služeb inzerenta (dále jen „inzerát“), prezentace prodeje zboží konaného na určitém místě
jako např. v garáži, zahradě apod. (dále jen „garážový prodej“) a prezentace zboží, které je
předmětem internetové aukce (dále jen „aukční nabídka“).
1.2. Zveřejňování inzerce a využívání dalších, zejména placených služeb, se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami pro poskytování služeb. Podmínky konání aukcí a účasti na nich
se řídí Pravidly aukcí.
1.3. Prohlížet inzerci mohou i neregistrovaní uživatelé webového rozhraní. Jednotlivé garážové
prodeje si můžete prohlížet v přehledové mapě na webovém rozhraní.
1.4. Odpovědět na inzerát mohou i neregistrovaní uživatelé. A to prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází u inzerátu.
1.5. Po odeslání odpovědi na inzerát budete kontaktování přímo inzerentem. Prostřednictvím
webového rozhraní nelze uzavírat smlouvy s jednotlivými inzerenty.
1.6. Vezměte na vědomí, že nejsme poskytovatelem zboží ani služeb, které jsou uvedeny v
inzerci. Jednotliví inzerenti jsou subjekty (fyzické či právnické osoby) odlišné od
provozovatele. Identifikace inzerenta je uvedena vždy v popisu jednotlivých inzercí na
webovém rozhraní.
1.7. Vezměte na vědomí, že popisy zboží a služeb jsou vkládány jednotlivými inzerenty a my
neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost.
1.8. Vezměte též na vědomí, že pokud využijete nabídku některého z inzerentů, vzniká
smluvní vztah výlučně mezi vámi a daným inzerentem, nikoliv též mezi vámi a námi. Na
smluvní vztah mezi vámi a inzerentem se mohou vztahovat obchodní podmínky
příslušného inzerenta.

2. Registrace a uživatelský účet
2.1. Pro využití všech funkcí webového rozhraní, zejména pro zveřejňování inzerce a účast
v aukci, musíte být registrováni. Registrovat se můžete prostřednictvím registračního
formuláře dostupného na webovém rozhraní. Pro registraci je nutné vyplnit požadované
údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
2.2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje
do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné
zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
2.3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly
použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve
vašich údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat a odstraňovat inzerci,
objednávat placené služby, účastnit se aukcí a provádět správu uživatelského účtu.
Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
2.5. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud
prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních
předpisů České republiky, Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb,
Pravidel aukcí nebo těchto podmínek užití.

3. Pravidla hodnoceni uživatele (Karma uživatele)
3.1. Na webové rozhraní lze k jednotlivým inzercím a uživatelům vkládat také hodnocení, a to prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.
3.2. Hodnocení lze provést tlačítkem líbí se - nelíbí se. Apelujeme na seriózní přístup.

4. Ochrana osobních údajů
Při registraci na webovém rozhraní nebo při objednávce našich služeb nám poskytujete některé
vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a
zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup.
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto
postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
4.1. Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění
registračního formuláře, při objednávce našich služeb nebo při využívání webového
rozhraní. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou
identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno
a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní
číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní,
jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na
webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.
Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém
rozhraní vyvíjíte nějakou aktivitu nebo ne.
4.2. Jak využíváme osobní a další údaje?
Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme přístup k vašemu
účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou
podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání
analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
Pokud s tím výslovně vyjádříte svůj souhlas přihlášením se do newsletteru na webovém
rozhraní (zaškrtnutím příslušného checkboxu), mohou být údaje využity k obchodním a
marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k zasílání
obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.
4.3. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro
ochranu osobních údajů pod registračním číslem 73517.
Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
4.4. Komu předáváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, s výjimkou inzerentů, kterým zasíláme
vaše kontaktní údaje v případě vašeho vítězství v aukci v souladu s Pravidly aukcí, nebo
jiným osobám podílejícím se na poskytnutí našich služeb. Takovým osobám jsou vaše
osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.
4.5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování
(informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci).
Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte
právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze a ukončíme
jejich zpracování, pokud pro jejich další zpracování není zákonný důvod.
Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování vašich
osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem
s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění
obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz).
My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.

5. Soubory cookies
5.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Cookies jsou textové
soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka
webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů
cookies, a také se zpracováváním údajů o vás provozovatelem, a to způsobem a k účelům
podrobněji popsaným na webovém rozhraní.
5.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení
v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
5.3. Využívání služeb společnosti Google
Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby
poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i
v rámci využívání těchto služeb. Zaškrtnutí souhlasu podle článku 5.1 těchto podmínek se
vztahuje také na zpracování údajů o vás společností Google.
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace
kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo
aplikace našich partnerů  https://www.google.cz/intl/cs_ALL/analytics/index.html

6. Ochrana autorských práv
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a
další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším
autorským právem anebo autorskými a dalšími právy třetích osob. Obsah nesmíte měnit,
kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a
textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků. 
6.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do
našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

7. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
7.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může
dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích
subjektů.
7.2. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a
bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci
přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat
zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou
webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo
neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
7.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového
rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy,
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému
nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by
mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové
rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v
rozporu s jeho určením či účelem.
7.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní,
a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která
vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.10.2017.